REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „DOR-COSMETICS” stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną §1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym „Dor-Cosmetics” oraz prawa i obowiązki stron tych umów. 2. Sklep internetowy Dor-Cosmetics (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) o którym mowa w §1. ust. 1. powyżej, dostępny jest dla wszystkim osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: http://www.dor-cosmetics.pl. 3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest Dorota Gross, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Dorota Gross Wyrób Kosmetyków i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “Dor”’ w Krakowie (adres: al. Dygasińskiego 24, 30-820 Kraków), legitymująca się numerem NIP: 6790064812 oraz numerem REGON: 003915415. 4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to: 1. adres: al. Dygasińskiego 24, 30-820 Kraków, 2. telefon: 509 750 172 (od 9 do 17, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), 3. adres poczty elektronicznej: justyna-gross@wp.pl 5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep. 6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż kosmetyków dedykowanych do zdobienia oraz pielęgnacji paznokci (zwanych dalej: „Produktami”). 7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej: http://www.dor-cosmetics.pl, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej. 8. Sklep umożliwia: 1. założenie konta Użytkownika (zwanego dalej: „Kontem”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych oraz dostępu do archiwum zamówień, 2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep, 3. składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”), 4. przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych. 9. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 10. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji. 11. Samo Korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat. 12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (§5. ust. 5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu. §2. Rejestracja Konta i Zamówienia 1. Rejestracji Konta i Zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 2. Rejestracja Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie. 3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie: 1. podanie w formularzu poniższych danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania zamówienia: a. imienia i nazwiska (nazwy); b. adresu korespondencyjnego; c. numeru telefonu; d. adresu e-mail; e. numeru NIP; 2. zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. 4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim. 5. Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 6. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie, jak również bez rejestracji Konta po wskazaniu wymaganych danych umożliwiających realizację zamówienia oraz akceptacji postanowień Regulaminu. 7. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta. 8. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy. 9. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w sposób niezgodny z ust. 1-8 powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 10. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, o tym czy jego zamówienie zostało złożone prawidłowo. 11. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e‑mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem. 12. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak Produktu), Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty. 13. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 14. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia. 15. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk: „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”, o którym mowa w ust. 8 powyżej. §3. Ceny i płatności 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 2. Płatność za Produkty odbywa się w jednej z niżej podanych form: 1. w formie przelewu na numer rachunku bankowego Sprzedającego wskazany w Serwisie, 2. za pośrednictwem płatności błyskawicznych wskazanych w Serwisie, 3. płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającemu zamówione Produkty, 3. Do zawarcia umowy z Kupującym w przypadku skorzystania z formy płatności za pobraniem dochodzi w momencie przesłania wiadomości mailowej z informacją Sprzedającego o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. 4. Do zawarcia umowy z Kupującym w przypadku skorzystania z formy płatności za pośrednictwem przelewu oraz płatności błyskawicznych, dochodzi w momencie zaksięgowania ceny zamówionych Produktów na rachunku bankowym Sprzedającego. 5. Do zawarcia umowy z Kupującym w przypadku skorzystania z formy płatności przy odbiorze osobistym dochodzi w momencie zapłaty. §4. Dostawa 1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy. 2. Realizacja Zamówienia w przypadku skorzystania z formy płatności przelewem zostanie dokonana nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. 3. W przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. 4. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wybranego z listy dostępnych przewoźników wskazanych w Serwisie przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, którego koszt będzie każdorazowo określony podczas składania Zamówienia. §5. Prawo odstąpienia 1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w § 1. ust. 4 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w §. 2. ust. 10. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem. 2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w § 3. ust. 2. pkt. 1) lub 2) Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (przykładowo, koszty wysyłki, jeżeli zdecyduje się zwrócić Produkt wysyłając go). 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827) w odniesieniu do umów: 1. sprzedaży Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 2. sprzedaży Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną. §6. Dodatkowe zastrzeżenia prawne Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Sprzedającego jest zabronione. §7. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną 1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422) z zastrzeżeniem ust. 15. poniżej. 2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są: 1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, Linux, MacOS, Android, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024×768; 2. zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash; 4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów; 5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader. 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji. 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w § 1. ust. 4. Regulaminu. Rozwiązanie umowy tożsame jest z usunięciem Konta Użytkownika. 5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest: 1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa; 2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe; 3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia; 4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania; 5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu; 6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej. 7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich; 8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści. 6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim. 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. 8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący: 1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w § 1. ust. 4. Regulaminu; 2. reklamacja powinna zawierać: a. oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące; b. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja; c. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość. 9. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania. 10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji. 11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie). 12. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 13. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów. 14. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w ust. 1. powyżej, Sprzedający niniejszym informuje, iż: 1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały. 2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. 15. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 1.-14. powyżej nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy. §8 Reklamacje 1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad. 2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie stosuje się. 3. Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w §. 1.ust. 4. Regulaminu. 4. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. 5. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. 6. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów. 8. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty. 9. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych. 10. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu. 11. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego Produktu przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego. §9 Postanowienia końcowe 1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w §1 ust. 3. Regulaminu. 3. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować. 4. Kwestię ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 .

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękuję za zainteresowanie moją stroną internetową. Ochrona Twojej prywatności jest dla mnie bardzo ważna.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywam się Dorota Gross, prowadzę działalność gospodarczą pod firmą: Dorota Gross Wyrób Kosmetyków i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “Dor” (NIP: 6790064812 REGON: 003915415) i jestem Administratorem Twoich danych osobowych. Moje biuro znajduje się w Krakowie (przy ul. Kolejowa 4, 30-805 Kraków. Możesz skontaktować się ze mną również za pośrednictwem e-mail na adres: dor@dor-cosmetics.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem 504 416 267, 504 408 311.

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem sklepu internetowego), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych oraz wynikających z przepisów konsumenckich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych, a także ewentualnie do zaproszenia Cię do wyrażenia opinii o naszym sklepie w internetowych serwisach opinii).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów sklepu internetowego (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, etc. jako osobę, która odbierze zamówiony przez niego towar), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

Ponadto, przetwarzamy dane każdego użytkownika serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów badania rynku oraz do poprawy działania strony. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w serwisie i poprawa jego jakości.

Polityka Cookies

Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,

 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

 • korzystać z narzędzi analitycznych,

 • korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.

Tutaj również podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest lepsze działanie serwisu oraz prowadzenie przez nas marketingu.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w naszym serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.

Cookies własne – wykorzystujemy je w celu poprawy działania serwisu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszym serwisie następująco:

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego:

 1. imię i nazwisko,

 2. firmę przedsiębiorcy,

 3. login,

 4. numer telefonu,

 5. adres email,

 6. adres zamieszkania,

 7. adres prowadzenia działalności gospodarczej,

 8. adres, pod który mają zostać wysłane towary,

 9. historia zakupów,

 10. unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,

 11. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,

 12. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury,

a niekiedy również:

 1. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

Przetwarzamy następujące dane osobowe odbiorców:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres dostawy;

 3. numer telefonu.

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich użytkowników serwisu:

 1. adres IP,

 2. data i czas serwera,

 3. lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z serwisem,

 4. parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,

 5. dane o przeglądanych w serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami sklepu internetowego).

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy ujawnić w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO

Musisz również wiedzieć, że w naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu:

 • obsługi księgowej,

 • obsługi systemu informatycznego,

 • dostawy (kurierzy, poczta),

 • obsługi płatności internetowej,

W stosownych umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez okres 5 lat od powstania obowiązku podatkowego. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w naszym sklepie internetowym), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia posprzedażne (np. z tytułu rękojmi lub gwarancji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

czytaj więcej

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

czytaj więcej

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

czytaj więcej

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

czytaj więcej

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

czytaj więcej

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

czytaj więcej

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres al. Dygasińskiego 24, 30-820 Kraków. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr 509 750 172.

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@uodo.gov.pl, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki posprzedażne). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem, w tym klientem sklepu internetowego, to twoje dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Ciebie.

Dane osobowe odbiorców pozyskujemy wyłącznie od klientów sklepu internetowego, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. Pozostałe zaś dane osobowe nie są w ten sposób przetwarzane.

 

11. Postanowienia końcowe

Administrator Danych zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na m. in.: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Administrator Danych zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej.

 

Polityka prywatności z dnia 29.10.2018 r.

Zapoznałem/łam się i akceptuję Politykę Prywatności, w tym opisane w niej cele, sposoby przetwarzania danych oraz przysługujące mi prawa, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych oraz Politykę cookies